Aká je úloha seržanta?

V rámci armády má len málokto taký rešpekt a váhu ako seržant, ktorý má viacero hodností až po rotmajstra. Seržanti majú zásadný význam pri zabezpečovaní toho, aby služby poskytované verejnosti boli profesionálne, etické a odrážali vyhlásenie o zamestnaní a hodnoty. Sú zodpovední za poskytovanie každodenného dohľadu a všeobecnej a technickej podpory personálu. Títo poddôstojníci sú považovaní za sprievodcov a mentorov, a to aj dôstojníkmi, ktorým formálne podliehajú. Povinnosti týchto poddôstojníkov zahŕňajú širokú škálu úloh, pričom všetky sú rovnako dôležité.

Vstúpte do nášho internetového obchodu a kúpte si vojenské výrobky (armádny opasok, solárna nabíjačka na prežitie, zimná vojenská bunda…) a využite naše akciové ponuky!  

Gant-militaire

Quelles sont les fonctions d’un sergent militaire?

Vojenská hodnosť seržanta musí spĺňať výzvu služby verejnosti s úrovňou oddanosti, aká bola pred viac ako 150 rokmi nepredstaviteľná. Ako mierový dôstojník prináša širokú škálu skúseností a výcviku na prácu pri vyhodnocovaní bojových situácií, pokročilej zdravotníckej reakcii a organizácii ochrany kádrov v rámci tajných služieb štátu.

Vojenský seržant má jedinečné pracovné znalosti štátnych postupov a tradícií. Aj keď stavia na tradícii dokonalosti, neustály duch odhodlania poháňa armádneho seržanta k hľadaniu nových spôsobov, ako zlepšiť službu štátnej skupine.

Nosí vojenské šperky pre váš každodenný vojenský štýl!

Seržant

Prvá poddôstojnícka hodnosť je E5, seržant. Je to poddôstojník, ktorý má najväčší vplyv, pokiaľ ide o výcvik a dohľad nad mladými poddôstojníkmi vo vojenskom živote a osobnej starostlivosti. Od mužov tejto hodnosti sa vyžaduje praktický výcvik a mentorovanie vojakov a špecialistov. Vojenskí muži tejto hodnosti pripravujú pôdu pre vzostupné odbory a zároveň ich učia drajvu a organizácii, ktoré definujú poddôstojníka.

Štábny seržant

Štábny seržant alebo E6, hoci sám o sebe nemá väčšiu autoritu ako E5, v skutočnosti dohliada na viac vojakov. V skutočnosti má prvý seržant pod sebou ďalších seržantov, ale v tejto hodnosti. Rozdiel v sekcii súvisí skôr s rokmi praxe. Prvý seržant je pravdepodobne najvplyvnejšia a najdôležitejšia poddôstojnícka hodnosť. Ponúka totiž svoje skúsenosti a rady dôstojníkom a ľuďom v sekcii nad alebo pod ním.

aká-je-úloha-seržanta

Seržant prvej triedy

Seržanti prvej triedy alebo E7 sú známi aj ako rotmajstri. Na úrovni čaty majú len rovnocenného nadporučíka. Vzhľadom na to, že mnohí E7 majú viac rokov skúseností v armáde ako jeho veliteľ čaty, je pravidelne ponechaný na veliteľa svojho tímu v neprítomnosti dôstojníka. Poddôstojníci na tejto úrovni majú za sebou takmer 20 rokov služby a práve v tejto hodnosti sa seržant považuje za staršieho poddôstojníka.

Štábny seržant

Často zastávajú podobné funkcie ako šéfseržant a prvý seržant, vedú viacero čiat pod sebou. V mnohých ohľadoch sú skutočnými vernými strážcami svojej jednotky, jej úspechu a dynamiky.  Tí, ktorí majú priamy a nepopierateľný vplyv na celý tím. Hlavný seržant zastáva rovnakú hodnosť E8. Jeho funkcia sa však skôr točí okolo národných a štábnych úloh na úrovni pluku, než aby priamo velil jednotkám.

 

Majorský seržant

Zastáva najvyšší stupeň poddôstojnícke hodnosti, rotmajster a veliteľ sú najlepšími medzi svojimi kolegami. Hlavný seržant je starším podporným personálom na úrovni pluku a brigády. Je zodpovedný za všetkých, ktorí nie sú práporčíci alebo dôstojníci. Hlavný seržant a veliaci dôstojník sú však mimoriadne vzácni a pôsobia takmer mimo hraníc hodnosti. Zvyčajne sú relatívne bez dozoru, dokonca aj dôstojníci, ktorí od nich prijímajú viac rád, ako ich dávajú.

Aké sú ďalšie aspekty úlohy rotmajstra?

Rotmajster je poverený bezpečnostnými úlohami počas plenárnych zasadnutí. Medzi jeho povinnosti patrí:

  • udržiavanie slušného správania;
  • asistovanie poslancom a návštevníkom z radov verejnosti;
  • distribúcia návrhov zákonov a analýz;
  • obsluha sekcie verejných vystúpení.

Každý seržant musí byť schopný rozpoznať dôležitých úradníkov, ako aj zamestnancov, médiá a lobistov, aby mohol určiť, kto môže alebo nemôže byť vpustený do miestnosti.

Ako ďalšie bezpečnostné opatrenie,seržanti monitorujú štátnu galériu. Dodržiavajú pravidlá snemovne a poskytujú informácie prechádzajúcej verejnosti.

Predvolania

Na pokyn Výboru pre štátny poriadok seržanti vykonávajú doručenie predvolaní na celoštátne porovnanie spriateleným alebo nepriateľským svedkom, aby zabezpečili ich dostavenie sa na legislatívnu organizáciu.

Vojenskí seržanti sú prideľovaní na zasadnutia výborov, či už sa konajú v Kapitole alebo na inom mieste štátu alebo krajiny. Pomáhajú pri organizácii a dohľade nad vypočutiami. V prípade potreby zaznamenávajú svedectvá, udržiavajú kvorum a presadzujú pravidlá a postupy výboru.

Bezpečnosť

Úrad vojenského seržanta je zodpovedný za bezpečnosť Kapitolu, zákonodarcov, zamestnancov a tisícov občanov, ktorí ho každoročne navštívia. Bezpečnostné opatrenia zahŕňajú obmedzenie prístupu do budov, pravidelné hliadky a údržbu monitorovacích a poplašných systémov.

Seržanti v bezpečnostnej službe pre štátneho guvernéra zabezpečujú ochranu hodnostárov. Úrad vojenských seržantov vyšetruje hrozby voči skupine a personálu. Po vyhodnotení tejto činnosti a v prípade, že sa to považuje za potrebné, vojenskí seržanti zabezpečujú aj výkonnú ochranu zúčastnených osôb.

Vyhodnotenie hrozieb

Úrad štátneho vojenského seržanta je zodpovedný za pomoc pri udržiavaní bezpečnosti na pracovisku tým, že vyšetruje všetky hrozby voči skupine a personálu. Otázky obťažovania a domáceho násilia musia brať vážne a dbať na varovné signály násilia.

Seržanti musia rýchlo reagovať na nebezpečné situácie. Sú
tiež zodpovední za vzdelávanie a školenie skupiny a personálu o prevencii násilia, varovných signáloch a povinnostiach.

what-is-the-role-of-a-sergeant

Vyšetrovanie a zatýkanie

Vojenský seržant je prvá línia reakcie na akékoľvek volanie o pomoc, zadržiava alebo zatýka osoby, ktoré sú považované za rušivé alebo ohrozujúce vládne úrady alebo personál. Vyhľadáva tiež prípadné výbušné zariadenia a vyšetruje hrozby pre Kapitol a jeho obyvateľov.

Okrem monitorovania dispečingu sergenti musia ovládať rádiovú komunikáciu používanú na dennej báze, ako aj v núdzových situáciách.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *